عزیزی؟

1چگونه عزیزم؟
خیلی عزیزی
2عشقی؟
چرا که نه؟